Erthygl Blog

Hyfforddiant Gwirfoddoli Cwnsela

Hyfforddiant Gwirfoddoli Cwnsela

Dyddiad: 3 Mehefin 2021 | Gan: newpathway

Mae ein cwnselwyr gwirfoddol yn rhan hanfodol a gwerthfawr o'n gwasanaeth a gynigir. Maent yn cynghori cleientiaid yn uniongyrchol, gan ganiatáu i ni wasanaethu mwy o bobl a rhoi profiad i wirfoddolwyr mewn trais rhywiol arbenigol a chwnsela trawma.

Gan ein bod ni’n gweithio gyda chleientiaid sydd wedi profi trais rhywiol a thrawma ac sydd â phroblemau trawma cymhleth yn aml, mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud yn siŵr bod ein cwnselwyr wedi’u cyfarparu’n dda i ddelio â hyn a’u bod hefyd yn hyddysg mewn diogelu.

Ychydig o wybodaeth a hyfforddiant arbenigol ar drais rhywiol a thrawma sydd gan lawer o gyrsiau cwnsela cymwys. Er mwyn sicrhau cwnsela o ansawdd uchel i gleientiaid a phrofiad gwirfoddol diogel i wirfoddolwyr, rydym wedi datblygu rhaglen hyfforddi ac yn mynnu bod pob cwnselydd gwirfoddol yn ei chwblhau. Mae’r cwrs yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

 • Cam-drin Plant yn Rhywiol
 • Cam-drin Rhywiol Oedolion
 • Trais Rhywiol / Addasrwydd ar gyfer Cwnsela
 • Gweithio'n Fwy Diogel gyda Thrawma
 • Cam-drin Domestig / Diogelu
 • Slang Rhywiol / Hunan-niwed a Hunanladdiad
 • Y gyfraith / proses cyfiawnder troseddol / Therapi Cyn-treial / Nodiadau / Cudd-wybodaeth Dienw / SARCS
 • Atgofion / Gau Atgofion
 • Ffiniau a Gofalu am y Cleient / Delio ag ymddygiad ymosodol
 • Cywilydd / Euogrwydd / Ymddygiad Cyflawnwr / Trawma Dirprwyol

Mae'r cwrs 10 diwrnod wedi'i achredu trwy Agored Cymru ac mae'n rhoi pedwar credyd Lefel 3 i'r hyfforddeion. Mae rhan o'r cwrs yn rhan o Grŵp 4 o Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, rydym yn parhau i gefnogi cwnselwyr gwirfoddol trwy hyfforddiant parhaus ar amrywiaeth o bynciau, goruchwyliaeth wedi'i ariannu, yswiriant llawn, a mynediad at uwch gwnselwyr cymwys. Mae llawer yn parhau am flynyddoedd lawer gyda’r mudiad fel gwirfoddolwyr a staff, ac mae llawer yn mynd ymlaen i fathau eraill o waith cwnsela.

Mae safon yr hyfforddiant wedi bod yn ardderchog, mae'r hyfforddwyr yn rhoi'r cyfle i ni drafod a darganfod mwy am rai pynciau anodd iawn. Er fy mod newydd gymhwyso fel cwnselydd mae’r hyfforddiant hwn eisoes wedi gwneud i mi deimlo’n fwy cymwys i ystyried gweithio gyda thrawma, a gallaf weld nawr nad oeddwn. Mae'r addysg yn cael ei chyflwyno mor dda ac ni theimlais ar unrhyw adeg nad oedd cefnogaeth i mi wrth i fy ymwybyddiaeth o'r pwnc hwn gynyddu. Roedd cael ein haddysgu gan gwnselwyr gyda phrofiad bywyd go iawn o weithio gyda'r grŵp cleientiaid hwn yn hynod werthfawr. Mae'r hyfforddiant wedi fy ngadael yn optimistaidd bod gennyf rywbeth i'w gynnig i gleientiaid Llwybrau Newydd.” -Cynghorydd Gwirfoddoli, Mai 2021

Dechreuodd y cwrs hyfforddi gwirfoddolwyr dros ugain mlynedd yn ôl ac rydym wedi hyfforddi dros 500 o bobl. Mae’r cwrs wedi esblygu dros y blynyddoedd yn seiliedig ar ein profiadau ac yn unol â newidiadau mewn polisi cyhoeddus a’r Ddeddf VAWDASV. Mae wedi ennill gwobrau, fel 2014 – gwobr Dysgwr y Flwyddyn UHOVI. Mae ein rhaglen wirfoddoli hefyd wedi ennill safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV), sef safon ansawdd y DU ar gyfer arfer da mewn rheoli gwirfoddolwyr.

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

  Follow New Pathways on social media


  Llwytho...