Erthygl Blog

Rhodd Barclays ar gyfer Gwasanaethau Ar-lein

Dyddiad: 17 Medi 2021 | Gan: admin

Diolch yn fawr iawn i Barclays!

Mae New Pathways wedi’i dewis fel un o 100 o elusennau yn y DU i dderbyn rhodd o £100k gan Barclays i’n helpu ni i barhau i gefnogi pobl o bob oed sydd wedi profi trais a chamdriniaeth rywiol ddiweddar neu hanesyddol.

Lansiodd Barclays eu Rhaglen Rhyddhad Cymunedol COVID-19 100 × 100 y DU i gefnogi gwaith rhyddhad COVID-19 mewn cymunedau lleol. Oherwydd y pandemig, bu’n rhaid atal neu gyfyngu’n ddifrifol ar lawer o weithgareddau wyneb yn wyneb ac roedd cefnogaeth hanfodol i’r rhai oedd yn ei chael yn anodd dan fygythiad. Fodd bynnag, rydym wedi gallu darparu llawer o'n gwasanaethau drwy sesiynau ar-lein ac wedi addasu gwasanaethau personol hanfodol yn unol â chanllawiau cenedlaethol. Drwy gydol yr argyfwng, rydym wedi darparu gwasanaethau i dros 2,000 o gleientiaid bob wythnos. Bydd rhodd Barclays yn sicrhau y gallwn barhau i gynnig y cymorth hollbwysig hwn ar-lein.

Jackie Stamp, Prif Swyddog Gweithredol, Llwybrau Newydd: “Cyn COVID-19, roeddem yn darparu’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau yn bersonol ac roedd gorfod addasu’n gyflym i fodelau ar-lein yn her enfawr. Rydym yn falch ein bod wedi gallu ateb yr her honno a pharhau i arloesi a gwella. Mae hefyd wedi cadarnhau ein strategaeth i greu elusen hyd yn oed yn well a mwy cynhwysol i gefnogi hyd yn oed mwy o bobl sydd wedi profi trais rhywiol. Ein blaenoriaeth yw datblygu ein rhaglen darparu digidol i redeg ochr yn ochr â’n cyflenwadau wyneb yn wyneb traddodiadol, gan sicrhau bod ein cleientiaid presennol ac yn y dyfodol yn gallu elwa o’n gwasanaethau. Mae rhodd Barclays yn rhoi achubiaeth i ni a fydd yn ei gwneud hi’n bosibl i ni barhau i fod yno i bobl ar adeg pan maen nhw ein hangen ni’n fwy nag erioed o’r blaen.”

Dywedodd Nigel Higgins, Cadeirydd Barclays: “Mae COVID-19 wedi creu effaith gymdeithasol ac economaidd ddigynsail yn y DU, gyda llawer yn profi mwy o galedi oherwydd yr argyfwng. Mae elusennau anhygoel, fel Llwybrau Newydd wedi bod yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb y DU i’r pandemig, gan sicrhau bod cymorth brys yn cyrraedd y rhai sydd fwyaf angen cymorth. Fel banc rydym wedi bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’n cwsmeriaid, cleientiaid a chydweithwyr, a gobeithiwn, trwy weithio mewn partneriaeth â New Pathways a llawer o elusennau eraill ledled y DU, gyda’n gilydd y gallwn sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn y cymunedau lle rydyn ni'n byw ac yn gweithio yn cael ein cefnogi trwy'r argyfwng hwn.”

***

Os ydych wedi cael eich effeithio gan drais rhywiol a bod angen cymorth arnoch, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, cysylltwch â ni dros y ffôn (01685 379310), e-bost: enquiries@newpathways.org.uk, neu cysylltwch â ni drwy ein gwefan neu gyfryngau cymdeithasol.

 

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...