“Dw i ddim yn teimlo cywilydd i fod yn fyw erbyn hyn”

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
enquiries@newpathways.org.uk
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Mae 1 o bob 6 dyn wedi cael ei gam-drin yn rhywiol Rydym ni’n cefnogi dynion a bechgyn sy’n cael eu heffeithio gan drais rhywiol.

Mae hyn yn cynnwys:
 • Dynion a bechgyn sydd wedi profi ymosodiad rhywiol neu aflonyddu rhywiol
 • Dynion a bechgyn sydd wedi profi camfanteisio rhywiol neu fasnachu pobl
 • Dynion a bechgyn sydd wedi profi cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod
 • Dynion a bechgyn sydd wedi profi cam-drin rhywiol gan ddyn, menyw neu gyflawnwr anneuaidd
 • Dynion a bechgyn o bob rhywioldeb sydd wedi profi cam-drin rhywiol, p’un a ydych chi’n uniaethu’n syth, hoyw, deurywiol, cwiar, anrhywiol neu fel arall
 • Dynion a bechgyn trawsryweddol sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol

Sut gall Llwybrau Newydd helpu?

Pan fyddwch chi’n cael eich cyfeirio at New Pathways bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i drafod eich opsiynau, ac i awgrymu’r ffordd orau o weithredu. Bydd pwy sy’n cysylltu â chi yn dibynnu ar p’un a ddigwyddodd y profiad diweddaraf o gam-drin rhywiol yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, neu a ddigwyddodd yn y gorffennol. Bydd yr holl gefnogaeth ac arweiniad a gynigir yn cael eu llywio gennych chi a’ch profiad. Eich dewis chi yn gyfan gwbl yw’r hyn rydych chi’n penderfynu ei wneud nesaf. Gall cymorth gynnwys:

Gwasanaeth Lles

Mae ein gwasanaeth Lles yn darparu cymorth i ddioddefwyr-oroeswyr y tu allan i gwnsela, neu cyn dechrau cwnsela. Gallai hyn gynnwys:

 • • Gweithio ar strategaethau ymdopi cadarnhaol ac ymarferion sylfaenu
 • • Pennu nodau a gweithio tuag at adferiad
 • • Paratoi at sesiynau cwnsela
 • • Darparu cymorth emosiynol ac ymarferol e.e. cysylltu â phobl ar eich rhan

Gall lles hefyd ddarparu cefnogaeth ac eiriolaeth ar gyfer materion nad ydynt yn gysylltiedig â’ch profiad ond sydd yn effeithio ar eich adferiad e.e. profedigaeth, tai, pryderon ariannol.

Cwnsela Arbenigol

Rydym ni’n cynnig cwnsela i ddynion a bechgyn. Gall ein cwnsela fod ar-lein, trwy alwad fideo, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb Gallwch ddarganfod ble mae ein swyddfeyddyma.

Mae pob un o’n cwnselwyr yn gymwys ac wedi cofrestru, ac mae ganddynt brofiad o weithio gyda thrawma. Mae cwnselwyr yn cael hyfforddiant arbenigol mewn helpu pobl sydd wedi profi trais rhywiol, a hyfforddiant ychwanegol i ddeall anghenion penodol cleientiaid gwrywaidd. Rydym ni’n cefnogi mwy na 10,000 o bobl bob blwyddyn, ac wedi bod yn gweithio gyda phobl sy’n cael eu heffeithio gan drais rhywiol ers dros 30 mlynedd.

Cefnogaeth ISVA

Mae ein cynghorwyr ISVA yn cynnig cymorth parhaus. Mae hyn yn wahanol i bob person, ond gall gynnwys:

 • • Darparu gwybodaeth a chymorth gydag opsiynau megis cysylltu â’r heddlu neu ddarparu gwybodaeth ddienw
 • Eich cefnogi gydag achosion llys
 • Olrhain achosion ymchwiliadau’r heddlu i sicrhau eich bod chi’n cael eich hysbysu’n llawn
 • Siarad ag eraill ar eich rhan, a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ddatblygiadau
 • Eich cefnogi gyda’ch lles emosiynol, megis strategaethau ymdopi cadarnhaol a chynnig lle diogel a chyfrinachol i chi siarad

Mae gennym ni hefyd ISVAs Gwrywaidd arbenigol sy’n cefnogi dynion a bechgyn yn benodol. Cliciwch yma i ddysgu mwy am rôl ISVA.

Cymorth Argyfwng SARC

Mae ein Gweithwyr Argyfwng yn gweithredu o’n Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC). Byddant yn gallu rhoi cyngor i chi ar eich opsiynau yn dilyn digwyddiadau o gam-drin rhywiol.. Gallai hyn gynnwys mynediad at wasanaethau fforensig os digwyddodd yr ymosodiad rhywiol o fewn y 10 diwrnod diwethaf, esbonio eich opsiynau ar gyfer cefnogaeth os oedd yr ymosodiad rhywiol y tu allan i 10 diwrnod, rhoi datganiad i’r heddlu neu sylw meddygol. Mae ein holl gefnogaeth yn cael ei hysbysu gennych chi.. Nid oesrhaid i chi ymgymryd ag unrhyw un o’r opsiynau hyn os nad ydych chi’n barod neu’n teimlo’n gyfforddus.. Nid oes rhaid i chi chwaith fynd drwy’r heddlu na rhoi gwybod i’r heddlu i gael cymorth.

Sut alla’i gael cymorth?

Gallwch naill ai hunangyfeirio i New Pathways, neu gallwch gael eich cyfeirio gan rywun sy’n eich cefnogi, neu gan yr heddlu. Nid oes angen i chi gysylltu â’r heddlu i gael eich cyfeirio atom ni.

Os digwyddodd y cam-drin rhywiol, neu’r achos mwyaf diweddar ohono, o fewn y 10 diwrnod diwethaf, neu os hoffech chi atgyfeirio dros y ffôn, ffoniwch 01685 379 310. Gallwch hefyd gysylltu â’n rhif ffôn y Tu Allan i Oriau ar 07423 437020.

Os digwyddodd y cam-drin rhywiol, neu’r achos mwyaf diweddar ohono, y tu allan i’r 10 diwrnod diwethaf, gallwch lenwi un o’r ffurflenni cyfeirio yma, a naill ai ei e-bostio i counsellingreferrals@newpathways.org.uk neu ei bostio i un o’n swyddfeydd (cyfeiriadau yma).

Cwestiynau Cyffredin

Mae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn seiliedig ar rai o’r cwestiynau, pryderon a chamsyniadau mwyaf cyffredin sydd wedi cael eu rhannu gyda ni gan gleientiaid gwrywaidd cyn ymgysylltu â chymorth New Pathways.
A all dynion brofi trais rhywiol?
Ai dim ond i fenywod mae trais rhywiol yn digwydd?
Pe bai dyn neu fachgen yn dioddef ymosodiad rhywiol, oni fyddai'n ymladd yn ôl?
Os bydd dioddefwr-oroeswr yn dangos arwyddion o gyffro rhywiol, a ystyrir hyn yn gydsyniad?
A yw'n dal i gyfrif fel cam-drin rhywiol os oedd fy nhramgwyddwr yn fenyw?
Ydych chi'n cynnig cefnogaeth i ddynion a bechgyn LGBTQ+?
Allwch chi gefnogi cleientiaid gwrywaidd o wahanol ddiwylliannau/crefyddau/cenedligrwydd?

Cefnogwch ein Hymgyrch Poster i Ddynion

Mae 1 o bob 6 dyn yn profi cam-drin rhywiol ar ryw adeg yn eu bywydau, ond nid yw pawb yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael, na sut i gael gafael arno. Helpwch ni i newid hyn a lawrlwythwch y posteri a’r postiadau cyfryngau cymdeithasol isod i’w hargraffu a’u rhannu.

Os yw trais rhywiol wedi effeithio arnoch chi, rydyn ni yma i chi.

  Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


  Llwytho...