Hyfforddiant Pwrpasol

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau arbenigol ar gael

Amdanom ni:

A ninnau’r darparwr cymorth trais rhywiol mwyaf yng Nghymru, gyda bron i 30 mlynedd o brofiad o gyflwyno cymorth therapiwtig arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi cael eu heffeithio gan drawma cymhleth, mae ein hadran hyfforddiant wedi bod yn cyflwyno cyrsiau arbenigol ar bynciau o Weithio’n Ddiogel gyda Thrawma, i Ddiogelu, ers dros 20 mlynedd.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi hyfforddi miloedd o ymarferwyr llinell flaen, gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol, ac rydym wedi ennill enw da am ragoriaeth yn y maes hwn. Yn 2020-2021 yn unig fe wnaethom hyfforddi mwy na 4400 o bobl, a dywedodd 99% o fynychwyr cyrsiau bod y cyrsiau yn ‘dda iawn’ neu’n ‘ardderchog.’

Costau ac Archebu:

Mae prisiau ein cyrsiau yn amrywio, yn dibynnu ar eu hyd a’r math o sefydliad.

I archebu cyflwyniad cwrs, neu i siarad mwy am eich anghenion ar gyfer cwrs pwrpasol, e-bostiwch [email protected].

Ein Cyrsiau:

Mae ein cyrsiau yn aml yn bwrpasol a gellir eu teilwra i ddarparu ar gyfer anghenion eich sefydliad neu grŵp. Cewch weld sampl o’n cyrsiau isod ond os nad yw’r hyn sy’n ofynnol i chi ar y rhestr, anfonwch e-bost atom a gallwn siarad am yr hyn y gallwn ei gynnig.

Trais Rhywiol

Ymwybyddiaeth Trais Rhywiol (Hanner diwrnod a Diwrnod llawn)
Trais Rhywiol Partneriaid Clos (Hanner diwrnod)
Trais Rhywiol gan Blant Cyfoed ar Gyfoed (Hanner diwrnod)
Delio â Datgeliadau Cam-drin Plant yn Rhywiol (Hanner diwrnod)
Gweithio gyda Dioddefwyr Gwrywaidd Trais Rhywiol (Hanner diwrnod a Diwrnod llawn)
Trais Rhywiol a Chamddefnyddio Sylweddau (Hanner diwrnod)

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma (Hanner diwrnod)
Gwneud Dim Niwed (Diwrnod Llawn)

Trawma Dirprwyol / Gwydnwch

Trawma Dirprwyol
Trawma Dirprwyol a Lles i reolwyr (Hanner diwrnod)
Gwydnwch y Tîm (Diwrnod llawn)
Hyrwyddwyr ar gyfer Gwydnwch yn y Gwaith (Hanner diwrnod a Diwrnod llawn) - Rhaid bod pawb sy'n cymryd rhan wedi cwblhau'r cwrs diwrnod
Rheoli Straen a Gwydnwch yn y Gweithle (Hanner diwrnod) - mae hwn yn well i unigolion

Diogelu

Diogelu Oedolion a Phlant

Iechyd Meddwl ac Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad

ASIST - Hyfforddiant Sgiliau Ymyriadau Hunanladdiad Cymwysedig (2 ddiwrnod)
Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad a Hunanniweidio (Diwrnod llawn)
Anhwylderau Bwyta (3-4 awr)
Delio ag Emosiynau ac Ymddygiadau Cryf ynom ein hunain ac ymhlith eraill (3-4 awr)

Cyrsiau seiliedig ar sgiliau

Anogaeth a Therapi Ymddygiadol Gwybyddol (CBT) (Diwrnod llawn)
Technegau Holi (Diwrnod llawn)
Steilydd neu Therapydd Harddwch/Holistig? (1-2 awr)
Galwyr mewn Argyfwng - Cynorthwyo Pobl mewn Argyfwng o Bell (Diwrnod llawn)

Cymunedau nas clywir yn aml / Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth (Hanner diwrnod)
Niwroamrywiaeth a Thrawma (Hanner diwrnod)
Ymwybyddiaeth Trawsrhywedd (Diwrnod llawn)
Ymwybyddiaeth Ffoaduriaid (Diwrnod llawn)
Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol - sicrhau ymarfer teg, nad yw'n gwahaniaethu (Hanner diwrnod)

Hyfforddiant Gofalwyr Maeth

Gweithio gyda Thrawma a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod mewn Gofal Maeth (i Ofalwyr Maeth) (4 awr)
Effeithiau Cam-drin Domestig ar Blant mewn Gofal Maeth (i Ofalwyr Maeth) (4 awr)
Plant a Phobl Ifanc Ar-lein: Cyngor i Ofalwyr Maeth (4 awr)
Tystebau Hyfforddiant

Cyrsiau Ymwybyddiaeth Trais Rhywiol

2021
“Anffurfiol ac atyniadol iawn. Roedd y wybodaeth i’r pwynt ac roeddwn i’n hoffi’r ffordd y rhoddodd yr hwylusydd enghreifftiau o senarios neu sefyllfaoedd i ddangos y pwyntiau. Rwyf hefyd yn hoffi’r rowndiau Holi ac Ateb gan ei fod wedi’i dorri i fyny ac annog pawb i gymryd rhan. Gwybodaeth a ddarperir am y gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael a hefyd hyfforddiant arall i gael mynediad ato.”
(Yr hyfforddwr) Roedd yn wybodus iawn, yn gyfeillgar ac yn caniatáu i ni fynegi ein meddyliau a’n teimladau mewn modd diogel a gwirio bob amser ein bod yn iawn. Edrych ymlaen at hyfforddiant yn y dyfodol”
“Mae’r hyfforddwr yn hynod ddiddorol ac yn cadw’ch sylw… atgyfnerthiad o flaenoriaethu hunanofal”.

Cyrsiau Trawma Dirprwyol

2021
“Mae gwell dealltwriaeth o sut y gall y trawma rydym yn clywed amdano/yn cefnogi cleient ag ef effeithio’n uniongyrchol arnom ni, er nad ydym wedi profi ein hunain. Roedd yn rhyddhad / ymdeimlad o ddilysu ei bod hi’n iawn i ni deimlo’n llethu weithiau, ac mae’n naturiol ‘mynd adref’ â rhai o’r pethau anodd rydyn ni’n eu clywed / yn eu profi. Cynnwys da o ran adnabod yr arwyddion/proses a chamau i amddiffyn ein hunain. Roeddwn hefyd yn hoffi’r cysylltiadau a wnaed gyda sefyllfaoedd gwaith cartref/Covid cyfredol”.
“Hoffwn fod yr hyfforddwr wedi cyflwyno ei henghreifftiau personol a phroffesiynol ei hun yn ei hesboniadau. Roedd hyn yn fy ngalluogi i deimlo’n gyfforddus yn rhannu ac uniaethu â fy enghreifftiau fy hun. Gwerthfawrogais ei gonestrwydd sy’n arbennig o bwysig mewn gwaith trawma. Diolch”.

Cwrs Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad

2021
“Roedd yr hyfforddwr yn wybodus iawn ac yn hyrwyddo trafodaethau o fewn y grŵp. Os nad oedd gwybodaeth yn hysbys, byddai’n defnyddio’r amser yn ystod sesiynau grŵp i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r adborth wedyn.

Roedd yr hyfforddiant yn fuddiol iawn ac mae wedi gwella fy ngwybodaeth am ffoaduriaid a cheiswyr lloches a’r cymorth sydd ar gael iddynt.”

“Roeddwn i’n teimlo bod yr hyfforddiant yn dda iawn a hynny (yr hyfforddwr) gwneud gwaith gwych. Ar gyfer pwnc mor anodd doeddwn i ddim yn teimlo bod y sesiwn yn rhy drwm o gwbl. Roedd yr holl wybodaeth yn glir iawn ac roeddwn i’n hoffi’r agweddau rhyngweithiol ar yr hyfforddiant, yn ogystal â rhannu’n grwpiau ar gyfer trafodaethau.”

Cwrs Gweithio gyda Thrais Rhywiol

2021
“Dim awgrymiadau ar gyfer gwella’r hyfforddiant os ydw i’n onest. Roedd yr hwylusydd (enw) yn anhygoel. Yn fy holl flynyddoedd yn y maes cyflogaeth hwn, roedd yn un o’r cyfleoedd hyfforddi gorau i mi ei gael”.
“Roeddwn i wir yn gwerthfawrogi’r sesiynau, fe wnaethon nhw roi dealltwriaeth dda i mi o’r gwaith a’r adnoddau o fewn y maes a fy nghyflwyno i lawer o wasanaethau a’u gweithwyr. Mae (Enw) yn hwylusydd gwych, yn cyflawni ar gyflymder da ac wedi sicrhau bod mynychwyr yn deall pob elfen ac yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses”.

Cwrs Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

2021
“Teimlaf fod yr hyfforddiant hwn wedi rhoi’r hyder i mi nodi strategaethau therapiwtig posibl ar gyfer pobl rwy’n gweithio gyda nhw, er mwyn iddynt reoli ac ymdopi â thrawma a symptomau a sbardunau cysylltiedig.”
“Roeddwn i’n teimlo bod yr hyfforddiant yn dda iawn a hynny (yr hyfforddwr) gwneud gwaith gwych. Ar gyfer pwnc mor anodd doeddwn i ddim yn teimlo bod y sesiwn yn rhy drwm o gwbl. Roedd yr holl wybodaeth yn glir iawn ac roeddwn i’n hoffi’r agweddau rhyngweithiol arni yn ogystal â rhannu’n grwpiau ar gyfer trafodaethau”.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

2021
“Cyflwynwyd y cwrs yn dda iawn ac fe wnaeth brocio’r cof, gan fy ngwneud i’n fwy hyderus i weithredu ynghylch unrhyw beth y gallwn i ddod ar ei draws yn y dyfodol.”

Trais Rhywiol a Chamddefnyddio Sylweddau

2021
(yr) Roedd yr arddull cyflwyno yn amrywiol ac roedd yr hyfforddwr yn caniatáu cyfleoedd ar gyfer cwestiynau a thrafodaethau. Roedd yr hyfforddwr yn wybodus iawn, gan wneud pwnc heriol yn ddiddorol ac yn addysgiadol.”

“Dyma’r ail gwrs i mi gymryd rhan ynddo gyda Llwybrau Newydd ac roedd yn fuddiol ac yn berthnasol i’m rôl. Hoffwn i gael gwybod am hyfforddiant yn y dyfodol, os yw’n bosibl.”

“Hyfforddiant difyr ac addysgiadol iawn. Rwy’ wedi adeiladu ar fy ngwybodaeth bresennol ac enillais wybodaeth newydd am y ffordd y mae gwasanaethau cymorth yn gweithredu. Dyma’r ail dro i mi gael hyfforddiant gyda Helen Jenkins ac roedd cystal â’r tro cyntaf. Mae hi’n wybodus wrth gyflwyno cynnwys ac ateb cwestiynau, mae’n hawdd ei deall a’i dilyn ac mae’n creu awyrgylch croesawgar a deniadol, er gwaethaf y pwnc difrifol a phellter hyfforddiant ar-lein TEAMS. Fe wnes i wir fwynhau a byddwn yn argymell y cwrs.”

Oes gennych chi ddiddordeb yn ein hyfforddiant?

E-bostiwch ni: [email protected]

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...