Gweithiwr Argyfwng

  • Dim Oriau (Ar Alwad)
  • Gwent

Llwybrau Newydd

Disgrifiad: Mae ein gweithwyr argyfwng yn cynnig cymorth i bobl yr effeithir arnynt gan drais rhywiol yn ystod archwiliadau meddygol fforensig a chyfweliadau heddlu. Dechreuodd llawer o’n staff rheng flaen presennol eu gyrfaoedd Llwybrau Newydd fel gweithwyr argyfwng. Mae’r rôl yn hanfodol i gadw ein Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol ar gael 24/7 a gall fod yn addas ar gyfer y rhai nad ydynt am fod ynghlwm wrth oriau rheolaidd ond sydd â diddordeb gwirioneddol mewn cefnogi ein grŵp cleientiaid.

Oriau: Ar sail galwad – sifftiau dydd a thu allan i oriau gan gynnwys penwythnosau

Lleoliad: Gwent, De Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyflog: Sifft cystadleuol a chyfraddau fesul awr

Tymor: Cytundeb dim oriau

 

Dogfennau Allweddol (cliciwch isod i agor)

Disgrifiad Swydd Gweithiwr Argyfwng

Gwybodaeth Ategol

Holiadur Cyfle Cyfartal

Hysbysiad Preifatrwydd GDPR ar gyfer Ymgeiswyr am Swydd

Ffurflen Gais am Swydd Llwybrau Newydd

 

Nicola Thomas, Gweithiwr Argyfwng:
“Rwyf wedi bod yn gweithio fel gweithiwr argyfwng yn SARC Abertawe ers rhai blynyddoedd bellach, ac rwy’n mwynhau’r gwaith yn fawr. Mae’n wych gallu helpu pobl sydd wir angen eich cefnogaeth ar adeg dyngedfennol. Mae’r ymrwymiad yn weddol isel a gallaf ffitio fy oriau o amgylch fy nheulu ac ymrwymiadau eraill yn hawdd.Mae cyfleoedd bob amser i gael oriau ychwanegol os dymunwch.Er bod y SARC ar agor 24/7, mae galwadau nos yn anarferol.Maer hyfforddiant a chefnogaeth gan Llwybrau Newydd yn wych. Byddwn yn argymell yn gryf i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa yn y sector neu sydd â galwedigaeth tuag at rolau cymorth.”
Christie Williams, Gweithiwr Argyfwng:
“Rwy’n gallu darparu cefnogaeth i’r rhai sy’n agored i niwed sy’n dod drwy’r drysau. Rwy’n darparu’r cymorth angenrheidiol i alluogi’r cleientiaid i symud ymlaen trwy broses a all fod yn heriol yn feddyliol iddynt. Rwy’n gwybod gadael pob galwad allan rwyf wedi rhoi fy pawb i bob cleient i’w tawelu yn ystod cyfnod anodd.Yn ystod COVID-19, rwy’n falch ein bod ni fel sefydliad wedi gallu parhau i ddarparu cefnogaeth i’n cleientiaid hyd yn oed trwy’r cyfyngiadau cloi anoddaf. yn rheng flaen, ac rwy’n falch o sut y gwnaethom addasu. Dydych chi byth yn gwybod pwy sy’n mynd i gerdded drwy’r drws ac mae mor bwysig gallu mesur sut mae’r cleient yn teimlo. Mae’n swydd werth chweil.”

 

I wneud cais am y swydd hon e-bostiwch eich manylion at jobs@newpathways.org.uk

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...