``Fe wnaethoch chi helpu fy mhlentyn i wenu eto.``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Rydym yn cefnogi plant a phobl ifanc o 3 - 18 oed

Mae gennym dîm pwrpasol o gwnselwyr plant a phobl ifanc, gweithwyr cymorth ac ISVAs (Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol), sy’n gweithio gyda phobl 3 i 18 oed.

Os nad ydych chi’n siwr a ydych chi, neu’r plentyn neu’r person ifanc, wedi cael eu heffeithio gan drais rhywiol, gallwch ddysgu mwy am beth yw trais rhywiol yma).

Gweler ein gwasanaethau isod.

Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc
Lles
Grwpiau Seico-Addysgol Newid y Môr
ISVAs (Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol) a Chanolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARCs)
Y Prosiect Cwmpawd
Sut i atgyfeirio plentyn neu berson ifanc, neu chi'ch hunan
Ein dyletswydd i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel

Tystebau gan Blant a Phobl Ifanc

“Mae Llwybrau Newydd wedi achub fy machgen, wedi dod ag ef yn ôl ataf. Wedi dysgu iddo sut i wenu eto, wedi dysgu iddo y gall fod yn hapus eto. Mae ei gynghorydd wedi bod yn amyneddgar yn ddiddiwedd gydag ef, ac wedi dangos iddo fod yna bobl sy’n gofalu amdano ac a fydd yn ei helpu i gofio pwy oedd yn arfer bod cyn y cam-drin Ni allaf ond cynnig diolch a diolch yn fawr iawn i holl staff Llwybrau Newydd sy’n gwneud gwaith mor anhygoel o dan amgylchiadau anodd. teulu ar ôl cyfnod mor erchyll. Dyw geiriau ddim yn ymddangos yn ddigon mewn gwirionedd.”

Mam i gleient cwnsela gwrywaidd ac ISVA 10 oed

“Rwy’n teimlo fy mod wedi dod yma yn teimlo ar goll yn fawr, yn unig, yn bryderus ac yn isel, fod fy holl drafferthion wedi diflannu. Rwy’n teimlo fy mod yn gallu delio â fy meddyliau a’m gorbryder mewn modd llawer gwell sydd wedi bod yn help mawr dros yr wythnosau. Rwy’n gwella fy hwyliau a chyflwr meddwl.”

Cleient cwnsela benywaidd 17 oed

“Roedd y cwnselydd yn ‘glown’ fel fy mab a oedd yn ei gwneud yn hawdd iawn cysylltu ag ef. O’r diwrnod y cafodd fy mab ei gam-drin, cawsom alwad ffôn gan dîm ISVA ac yna cymorth i’r teulu a bu’r cwnselydd yn ymwneud â fy mhlentyn. Roedd o yno BOB AMSER dim ots yr oedd ei angen arnom fel teulu. Gwasanaeth hollol anhygoel. Minecraft: ANHYGOEL. Roedd mor gyffrous, roedd yn arfer chwarae arno bob dydd, yn teimlo’n agos at y cwnselydd, un o’r dulliau gorau o weithio gyda fy mab. Ni allai gysylltu ar lafar ond gallai wneud hynny trwy chwarae ac yntau [counsellor] yn gallu gweld yr agweddau ar fy mab a oedd yn dod allan yn y gêm a gweithio gyda nhw yn wych”.

Mam i gleient cwnsela 12 oed

“Gyda chymorth Llwybrau Newydd gallaf godi fy mhen a dweud, nid fy mai i yw hyn, rwy’n oroeswr llwyr”.

Cleient ISVA benywaidd 22 oed

“Rydych chi wedi helpu ein babi i fod yn ferch fach eto, un sy’n gallu chwerthin a chrio a deall ei bod hi’n iawn teimlo pethau. Byddwn ni’n ddiolchgar am byth am yr holl lawenydd rydych chi wedi dod ag ef iddi ac ni allwn fyth ddiolch digon i chi.” .

Mam i gleient cwnsela 7 oed

“Rwy’n teimlo fel person gwahanol i sut oeddwn i pan ddes i am y tro cyntaf. Mae fy hyder wedi mynd drwy’r to, mae popeth yn edrych yn hynod gadarnhaol. Rydw i a fy nheulu yn ôl ar y trywydd iawn”.

Cleient cwnsela benywaidd 14 oed

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drais rhywiol, neu rywun rydych chi’n ei gefnogi, cysylltwch â ni.

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...