Dogfennau Allweddol

Polisïau Preifatrwydd a Chasglu Data

Gallwch weld ein polisïau diogelu data a phreifatrwydd trwy glicio ar y dolenni isod:

Polisi Preifatrwydd (GDPR)

Polisi Casglu, Monitro a Gwerthuso Data

Polisïau Diogelu

Mae Llwybrau Newydd yn ymrwymo i gadw pob oedolyn, plentyn a pherson ifanc agored i niwed yn ddiogel, ac i ymateb yn briodol i unrhyw bryderon am ddiogelu.

Gallwch weld ein polisïau diogelu drwy glicio ar y dolenni isod:

Polisi Diogelu Oedolion

Polisi Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Gweithdrefn Gwyno

Mae Llwybrau Newydd yn ymrwymo i ddarparu’r lefel uchaf o wasanaeth yn ei holl waith ar draws pob prosiect a chyda chleientiaid, partneriaid mewn asiantaethau allanol ac aelodau’r cyhoedd. Rydym yn croesawu cyfleoedd i ddatrys unrhyw gwynion yn anffurfiol, ond os byddwch am wneud cwyn ffurfiol. Gallwch weld ein trefn gwyno drwy glicio ar y ddolen isod:

Gweithdrefn Gwyno

Mae cwynion yn rhoi cyfle i ni wella ein gwasanaethau, ein gweithdrefnau a’n llywodraethiant. Bydd Llwybrau Newydd yn monitro natur cwynion a chanlyniadau ymchwiliadau i wella ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn.

Siarter Cleientiaid

Rydym yn ymrwymo i wasanaeth o safon uchel i bob cleient ar draws ein gwasanaethau, gan gynnwys sicrhau bod ein staff wedi’u hyfforddi’n dda, yn trin pawb gyda gofal a pharch, ac yn rheoli data yn gyfrifol.

Gallwch glicio ar y ddolen isod i weld ein siarter cleientiaid:

Siarter Cleientiaid

Adroddiad Blynyddol Diweddaraf

Gallwch glicio ar y ddolen isod i weld ein Hadroddiadau Blynyddol diweddaraf:

Adroddiad Blynyddol – 31 Mawrth 2021

• Dyma restr lawn o’n polisïau:Polisïau a Gweithdrefnau. Os hoffech ofyn am gopi o unrhyw un o’r polisïau hyn, anfonwch e-bost at [email protected].

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...