Dogfennau Allweddol

Polisïau Preifatrwydd a Chasglu Data

Gallwch weld ein polisïau diogelu data a phreifatrwydd isod (neu trwy glicio ar y lluniau):

Polisi Preifatrwydd (GDPR)

Polisi Casglu, Monitro a Gwerthuso Data

Polisïau Diogelu

Mae Llwybrau Newydd yn ymrwymo i gadw pob oedolyn, plentyn a pherson ifanc agored i niwed yn ddiogel, ac i ymateb yn briodol i unrhyw bryderon am ddiogelu.

Gallwch weld ein polisïau diogelu isod (neu trwy glicio ar y lluniau):

Polisi Diogelu Oedolion

Polisi Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Gweithdrefn Gwyno

Mae Llwybrau Newydd yn ymrwymo i ddarparu’r lefel uchaf o wasanaeth yn ei holl waith ar draws pob prosiect a chyda chleientiaid, partneriaid mewn asiantaethau allanol ac aelodau’r cyhoedd. Rydym yn croesawu cyfleoedd i ddatrys unrhyw gwynion yn anffurfiol, ond os byddwch am wneud cwyn ffurfiol, gallwch weld ein gweithdrefn gwyno isod (neu trwy glicio ar y llun):

Gweithdrefn Gwyno

Mae cwynion yn rhoi cyfle i ni wella ein gwasanaethau, ein gweithdrefnau a’n llywodraethiant. Bydd Llwybrau Newydd yn monitro natur cwynion a chanlyniadau ymchwiliadau i wella ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn.

Siarter Cleientiaid

Rydym yn ymrwymo i wasanaeth o safon uchel i bob cleient ar draws ein gwasanaethau, gan gynnwys sicrhau bod ein staff wedi’u hyfforddi’n dda, yn trin pawb gyda gofal a pharch, ac yn rheoli data yn gyfrifol.

Gallwch weld ein Siarter Cleientiaid isod (neu trwy glicio ar y llun):

Siarter Cleientiaid

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...