Profi Cyfieithiad

Cefnogi oedolion a phlant sydd wedi eu heffeithio gan dreisio, cam-drin rhywiol ac ymosodiad rhywiol ers 1993. Profi'r golygydd cyfieithu.

Profi Cyfieithiad

 

Ni yw’r darparwr cymorth trais rhywiol mwyaf yng Nghymru, gyda 30 mlynedd o brofiad o ddarparu cymorth therapiwtig arbenigol i oedolion a phlant yr effeithir arnynt gan drawma trais rhywiol, ymosodiad rhywiol neu gam-drin rhywiol.

Fel sefydliad elusennol, rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigwyr rhad ac am ddim argyfwng, eiriolaeth,gwasanaethau lles a chwnsela. Rydym yn cael ein hystyried yn eang ledled y DU fel sefydliad blaenllaw yn ein maes. Rydym yn cefnogi bron 4,000 o bobl bob blwyddyn.

Y tu hwnt i hynny, rydym yn defnyddio ein profiad a’n harbenigedd i hyfforddi ac addysgu eraill ar effaith eang trais rhywiol a cham-drin rhywiol, ac yn defnyddio ein llais i eiriol dros y rhai sy’n aml yn cael eu tawelu gan stigma.

Mae ein tîm ymroddedig o dros 150 o staff a gwirfoddolwyr yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod ein cleientiaid yn cael gwasanaeth rhagorol sy’n diwallu eu hanghenion; teimlwn eu bod yn haeddu dim llai. Am fwy o wybodaeth am ein tîm cliciwch yma.

Ein Hanes
Ein Gwerthoedd


Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm?

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar gyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...