``Oni bai am fy ISVA, dydw i ddim yn credu y byddwn i yma o hyd.``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
enquiries@newpathways.org.uk
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVAs)

Mae pawb yn gallu cael cymorth gan un o’n Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVAs), hyd yn oed os gwnaethoch hunangyfeirio at ein SARC, neu os digwyddodd eich profiad o drais rhywiol fwy na 10 diwrnod yn ôl. Dysgwch fwy am beth mae ISVA yn ei wneud yn y fideo isod:
Rydym ar agor i bawb, o bob oedran, rhywedd, cefndir cymdeithasol, cefndir ethnig, crefydd a chred, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol.

Nid yw rhai pobl yn gwybod bod gwasanaethau trais rhywiol yn gallu cynorthwyo dynion neu bobl anneuaidd, ond mae ein gwasanaethau ni i bawb.

Os ydych chi wedi dioddef trais, ymosodiad rhywiol neu gam-drin rhywiol ac rydych yn wrywaidd neu’n anneuaidd, gallwch gael yr union un lefel o wasanaeth a chymorth gan Llwybrau Newydd a byddem yn eich annog chi i siarad â ni.

Beth mae ISVA yn ei wneud?
Sut mae cael gafael ar gymorth ISVA?
Pa gymorth all ISVAs ei gynnig?
A all ISVAs ddarparu cwnsela?
Beth yw ISVAs arbenigol?
Beth sy'n digwydd ar ôl llys, neu os nad yw'n mynd i'r llys?

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARCs)

Mae SARC (Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol) yn ganolfan lle y gallwch gael help a chymorth ar unwaith.

Mae ein Canolfannau SARC yn canolbwyntio’n llwyr arnoch chi a beth sydd ei eisiau a’i angen arnoch chi. Efallai y byddwch yn pryderu am ddweud wrth rhywun beth ddigwyddodd i chi gan nad ydych chi am i’r heddlu fod yn gysylltiedig neu oherwydd nid ydych chi’n gwybod beth yw eich opsiynau na’ch hawliau. Mae ein gwasanaethau yn gyfrinachol a byddwn yn gwrando arnoch ac yn eich credu, ac nid oes fyth unrhyw bwysau i roi gwybod i’r heddlu.

Gallwch ddarganfod mwy am beth yw SARC a’r gefnogaeth a gewch yn y fideos isod:

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn mynd i SARC?
Oes angen i mi wneud adroddiad gan yr Heddlu?
A all unrhyw un ddefnyddio'r SARC?
Sut mae cael mynediad i Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)?
Archwiliad Meddygol Fforensig
Cyfweliad Heddlu

Tystebau Gwasanaeth SARC ac ISVA

“Gyda chymorth Llwybrau Newydd gallaf godi fy mhen a dweud, nid fy mai i yw hyn, rwy’n oroeswr llwyr”.
Mae cefnogaeth fy ISVA wedi bod yn anhygoel ac fe wnaeth hi i mi deimlo’n “normal eto”. Dydw i ddim yn teimlo y byddwn wedi gallu mynd trwy hyn hebddi”.
Fe wnaeth yr ISVA fy nghefnogi fy helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a chaniatáu amser a lle i ymateb pan oeddwn yn barod”.
Chi yw’r unig berson cyson sydd wedi fy nghefnogi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Nid wyf yn gwybod sut y byddwn wedi ymdopi heb eich galwadau ffôn rheolaidd”.
Ni allaf ddiolch digon i chi am eich holl gefnogaeth. I ddechrau, fe wnes i osgoi pob cyswllt, rydw i mor falch eich bod chi wedi dal ati i geisio”.
“Rwy’n meddwl bod y gefnogaeth yn berffaith; dim ond yr hyn yr oeddwn ei angen pan oeddwn ei angen”.
“Roedd y Gweithiwr Argyfwng mor garedig ac amyneddgar gyda mi ac esboniodd bopeth er mwyn i mi allu penderfynu beth roeddwn i eisiau ei wneud. Roedd hi’n ymddangos fel pe bai’n malio, a doedd dim byd yn ormod o drafferth. Fe wnaeth hi waith anhygoel a gwneud i mi deimlo’n llai ofnus”.
“Fe wnaeth yr ISVA fy nghefnogi fy helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a chaniatáu amser a lle i ymateb pan oeddwn yn barod”.

If you have been affected by sexual violence, we are here for you.

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...