Strydoedd Saffach 5 - Prosiect Trais ac Aflonyddu Rhywiol

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Strydoedd Saffach 5 - Prosiect Trais ac Aflonyddu Rhywiol

Mae New Pathways yn falch iawn o gynnig cyfres o hyfforddiant a gweithdai rhad ac am ddim drwy gydol 2024/25 a ariennir gan Strydoedd Saffach 5 ledled rhanbarthau Dyfed Powys a Gwent.

Hyfforddiant / Gweithdai Bregusrwydd

Addas ar gyfer

 • Myfyrwyr o bob sefydliad addysgol ar gyfer y rhai 16+ oed (gan gynnwys prifysgolion, colegau, 6ed dosbarth, pobl ifanc mewn swyddi prentisiaethau/dan hyfforddiant
 • Aelodau o’r gymuned (drwy gyrsiau mynediad agored)
 • Gwasanaethau staff a chymorth pob sefydliad addysgol ar gyfer myfyrwyr 16+ oed
 • Staff sefydliadau cymunedol
 • Staff mewn sefydliadau economi nos masnachol a chymunedol

Bydd y gweithdai hyn yn helpu cyfranogwyr i wneud y canlynol:

 • deall ac adnabod amrywiaeth materion trais rhywiol ac aflonyddu rhywiol/ymddygiad rhywiol amhriodol.
 • dod yn fwy ymwybodol eu bod yn aml yn wylwyr i aflonyddu rhywiol/ymddygiad rhywiol amhriodol a rhai mathau o drais rhywiol
 • datblygu sgiliau i amddiffyn dioddefwyr eraill a dod yn gefnogwyr mewn ffyrdd diogel a chyraeddadwy, sy’n atgyfnerthu bod yr ymddygiad hwn yn annerbyniol yn gymdeithasol.
 • newid normau cymdeithasol mewn addysg drwy godi ymwybyddiaeth am ymddygiad annymunol
 • deall ble i geisio cymorth pellach ar gyfer unrhyw faterion sy’n codi iddyn nhw eu hunain neu ddioddefwyr eraill

Hyfforddiant / Gweithdai Trais Rhywiol gan gynnwys "Delio â Datgeliadau"

Addas ar gyfer

 • Gwasanaethau staff a chymorth pob sefydliad addysgol ar gyfer myfyrwyr 16+ oed
 • Staff sefydliadau cymunedol
 • Staff mewn sefydliadau economi nos masnachol a chymunedol

Bydd y gweithdai hyn yn helpu cyfranogwyr i wneud y canlynol:

 • bod mewn sefyllfa well i ddelio â datgeliadau o drais rhywiol
 • bod mewn sefyllfa well i nodi ymddygiadau a allai ddynodi risg bosibl o gyflawni.
 • helpu i newid normau cymdeithasol mewn addysg drwy godi ymwybyddiaeth o ymddygiad annymunol

S.H.A.W. (Gweithdai Ymwybyddiaeth o Aflonyddu Rhywiol)

Addas ar gyfer

 • Myfyrwyr (18+) ac oedolion eraill sydd yn/mewn perygl o arddangos agweddau/ymddygiadau pryderus mewn perthynas ag aflonyddu rhywiol lefel isel a/neu ymddygiad rhywiol amhriodol
 • Plant a Phobl Ifanc (16-18) sydd yn/mewn perygl o arddangos agweddau/ymddygiadau sy’n peri pryder mewn perthynas ag aflonyddu rhywiol lefel isel a/neu ymddygiad rhywiol amhriodol.

Bydd y gweithdai hyn yn:

 • codi ymwybyddiaeth, herio a tharfu ar aflonyddu rhywiol a/neu ymddygiad rhywiol amhriodol.
 • helpu i newid normau cymdeithasol mewn addysg drwy godi ymwybyddiaeth o ymddygiad annymunol
 • amlygu effeithiau’r ymddygiadau hyn ar eraill a’r canlyniadau posibl ar gyfiawnder cymdeithasol a throseddol i bobl sy’n arddangos yr ymddygiadau hyn

Oherwydd y sensitifrwydd a’r stigma sy’n ymwneud ag aflonyddu rhywiol a materion ymddygiad rhywiol amhriodol, gellir cyflwyno’r gweithdy hwn hefyd fel darpariaeth 1:2:1 os yw’n briodol. Mae’r gweithdai hyn yn aros o fewn cylch gwaith codi ymwybyddiaeth a mesurau ataliol ar gyfer aflonyddu rhywiol lefel isel / ymddygiad rhywiol amhriodol. Sylwch na fyddai plant, pobl ifanc a myfyrwyr sydd eisoes yn ymwneud â’r Heddlu ynghylch ymddygiad rhywiol yn addas ar gyfer y cwrs hwn.

Sut i Gadw Lle

Mae’r cyrsiau hyn ar gael trwy gydol 24/25. Cysylltwch â ni os hoffech drafod sut y gall y prosiect hwn helpu eich sefydliad addysgol, sefydliad cymunedol neu sefydliad masnachol 16+ yn yr economi nos. [email protected].

I drefnu’r cwrs hwn ar gyfer eich sefydliad, e-bostiwch [email protected].

I gadw lle i chi eich hun ar un o’n cyrsiau cymunedol agored, ewch i Digwyddiadau a Thocynnau New Pathways | Eventbrite

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys
Heddlu Dyfed Powys

Llwytho...