Postiadau Swyddi

Swyddi Gwag Diweddaraf yn Llwybrau Newydd

Ymunwch â'n tîm a helpwch ni i weithio tuag at fyd heb drais rhywiol
Amdanom ni: Rydym ni’n sefydliad anllywodraethol, sy’n cynnig gwasanaethau cymorth arbenigol i unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan drais rhywiol, yn ddiweddar neu yn y gorffennol. Ni yw darparwr mwyaf gwasanaethau cymorth trais rhywiol Cymru ac rydym yn ddarparwr blaenllaw hyfforddiant arbenigol ynghylch trais rhywiol.

Dechreuom bron i 30 mlynedd yn ôl fel llinell gymorth dan arweiniad gwirfoddolwyr i ddioddefwyr treisio ym Merthyr Tudful. Dros y 3 degawd diwethaf, mae ein gwasanaethau wedi tyfu i gynnwys eiriolaeth a gwasanaethau therapiwtig a chymorth i oedolion, pobl ifanc a phlant. Mae ein rolau llinell flaen yn cynnwys gweithwyr argyfwng, Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVAs), gweithwyr cymorth trais rhywiol a chwnselwyr arbenigol.

Credwn fod ein cleientiaid yn haeddu’r gwasanaeth gorau posibl, ac rydym yn gweithio’n galed i gyflawni hyn. Os ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r sgiliau a’r rhinweddau rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Amdanoch chi: Byddwch yn rhannu ein nodau ac yn ymgorffori ethos a gwerthoedd Llwybrau Newydd. Rydym ni’n chwilio am bobl sy’n llawn symbyliad, yn frwdfrydig, yn angerddol am ein gwaith ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd pobl eraill.

Byddwch chi’n rhywun sy’n mwynhau ymwneud â phobl eraill a’u cefnogi, fel y gallant wneud y mwyaf o’u profiad, bydd gennych sgiliau trefnu da a byddwch yn meddu ar ddeallusrwydd emosiynol da. Bydd gwelliant parhaus yn rhan gynhenid o’ch dull gweithredu a byddwch yn ffynnu fel rhan bwysig o’n tîm ymroddedig.

Pecyn Iawndal
 • Pensiwn anghyfrannol hael o 8%
 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol (gan gynnwys gwyliau banc)
 • 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth
 • Amser ychwanegol i ffwrdd rhwng Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
 • Diwrnod i ffwrdd ar eich pen-blwydd
Cymorth a Buddiannau Lles
 • Patrymau gweithio hyblyg
 • Lefel uchel o gefnogaeth broffesiynol
 • Pecyn cymorth lles sy'n cynnwys gweithdai hunanofal, cyfarfodydd ymarfer myfyriol, amseroedd cinio hyblyg, cynlluniau cydnabyddiaeth ac ati
 • Mynediad at hyfforddiant, sy'n berthnasol i'r rôl
 • Cyfleoedd parhaus i ddatblygu'ch gyrfa
 • Mynediad at oruchwyliaeth i'r holl aelodau staff
 • Mynediad at gwnsela Health Assured
 • Mynediad at gymorth Health Assured 24 awr y dydd dros y ffôn ar gyfer argyfyngau
 • Diwrnodau 'Cwrdd i Ffwrdd' i'r Staff

Cynhwysiant ac Amrywiaeth

Rydym yn ymrwymo i gefnogi cynhwysiant ac amrywiaeth. Credwn yn gryf mewn darparu cyfleoedd cyflogaeth a dilyniant cyfartal i bob gweithiwr ac ymgeisydd. Rydym yn annog ceisiadau o bob cefndir, cymuned a diwydiant, ac rydym yn ymrwymo i weithlu amrywiol sy’n dangos amrywiaeth o sgiliau, profiadau a galluoedd.

  Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


  Llwytho...