``Rwyf mor gyffrous i fod yn rhan o brosiect ymchwil LHDTCIA+. Mae angen y gwaith ymchwil hwn yn fawr.``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Ymchwil Trais Rhywiol Llwybrau Newydd

Ni yw’r sefydliad cymorth trais rhywiol mwyaf yng Nghymru, ac rydym wedi bod yn gweithio yn y maes hwn ers bron i 30 mlynedd. Mae gennym brofiad helaeth ym mhob agwedd ar gymorth trais rhywiol: o gymorth SARC ar adeg o argyfwng, ac eiriolaeth drwy gydol y broses cyfiawnder troseddol drwy ein tîm ISVA; i arbenigedd trawma mewn cwnsela ac ymyriadau therapiwtig. Yn ddiweddar hefyd lansiom ein gwasanaethau lles, sy’n canolbwyntio ar waith cymorth a sefydlogi trawma.

Mae enw da iawn gan ein hadran hyfforddiant am gyflwyno hyfforddiant gyda’r gorau yn y sector ar drais rhywiol, ymarfer sy’n ystyriol o drawma, a diogelu, gan gyflwyno cyrsiau i gannoedd o weithwyr llinell flaen, llunwyr polisi ac aelodau’r cyhoedd bob blwyddyn; mae hefyd yn cynnwys coleg cwnsela ffyniannus sydd ag arbenigedd mewn gweithio gyda thrawma.

Rydym yn sefydliad cynhwysol sy’n cefnogi unrhyw un y mae trais rhywiol yn effeithio arnynt, waeth beth fo’u rhyw, oedran, cefndir, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol, ac mae ein sylfaen cleientiaid yn adlewyrchu hyn. Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr i ni o anghenion a chanlyniadau gwahanol gymunedau ac unigolion y mae trais rhywiol yn effeithio arnynt.

Os hoffech i ni gefnogi eich ymchwil, neu ein comisiynu i wneud ymchwil, anfonwch e-bost [email protected] i gysylltu.

Rhywfaint o’r ymchwil rydym wedi bod yn rhan ohono:

Dysgu gan Oroeswyr Trais Rhywiol a'u Profiadau o Gwnsela
Ymchwil 'At Crisis Point' gan Llwybrau Newydd a Phrifysgol Abertawe
Rhwydwaith Ymchwil VAWDASV Cymru

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymchwil gyda ni:

E-bostiwch ni: [email protected]

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...